Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
03.12.2019
Zverejnený v OV č.:
233/2019
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 94110 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, Československé armády 954/7, Hradec Králové, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku v celkovej sume 451,49 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 3.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.