Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/512/2019

(FO) Tomková Valentina (25.12.1964)

Leles 346 , 07684 Leles

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
04.12.2019
Zverejnený v OV č.:
234/2019
Dlžník:
Tomková Valentina IČO 25.12.1964, , Leles 346, 07684 Leles,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/512/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/512/2019 S1717
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.11.2019, sp. zn. 32OdK/512/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Valentína Tomková, narodená: 25.12.1964, bytom: Leles 346, 076 84 Leles. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.

Týmto správca Mgr. Tomáš Szalontay v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 3167 5668. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Košiciach, dňa 29.11.2019

Mgr. Tomáš Szalontay, správca