Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/512/2019

(FO) Tomková Valentina (25.12.1964)

Leles 346 , 07684 Leles

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.12.2019
Zverejnený v OV č.:
234/2019
Dlžník:
Tomková Valentina IČO 25.12.1964, , Leles 346, 07684 Leles,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/512/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/512/2019 S1717
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.11.2019, sp. zn. 32OdK/512/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Valentína Tomková, narodená: 25.12.1964, bytom: Leles 346, 076 84 Leles. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Pražská 4, 040 11 Košice na 3.posch., č.d. 302 v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:30 - 13:30 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu e-mailom na adrese szalontay@tsls.sk.

V Košiciach, dňa 29.11.2019

Mgr. Tomáš Szalontay, správca