Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/233/2019

(FO) Fógel Miroslav (03.02.1966)

Rozmarínová ul. 6172, 93401 Levice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
05.12.2019
Zverejnený v OV č.:
235/2019
Dlžník:
Miroslav Fógel IČO 03.02.1966, , Rozmarínová 6172/6, 934 01 Levice,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/233/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/233/2019 S 1235
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Miroslav Fógel, nar. 03.02.1966, bytom Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fógel s miestom podnikania Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 34 690 271, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: henrieta.slavkovska@stonline.sk, prípadne telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

 

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca  dlžníka