Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2019

(FO) Kotlárová Zuzana (10.06.1977)

Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
05.12.2019
Zverejnený v OV č.:
235/2019
Dlžník:
Kotlárová Zuzana IČO 10.06.1977, , Žatevná 1155/13, 95135 Veľké Zálužie,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
29OdK/80/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/80/2019 S1863
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

V konkurznej veci dlžníka Zuzana Kotlárová, nar. 10.06.1977, bytom Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to nasledovnú pohľadávky veriteľa Serraghis Loan Management Ltd., s.r.o., IČO: HE 257931, prihlásenú prihláškou pohľadávy zo dňa 25.11.2019:

Veriteľ

Dátum doručenia

Podaná v lehote

Spolu v EUR

Serraghis Loan Management Ltd.

29.11.2019

Nie

7434,39

Tomáš Timoranský, správca