Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/8/2019

(FO) Baláž Miroslav (15.07.1984)

Bradáčova 1683, 85102 Bratislava-Petržalka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.12.2019
Zverejnený v OV č.:
235/2019
Dlžník:
Baláž Miroslav IČO 15.07.1984, , Bradáčova 1683 / 1, 85102 Bratislava-Petržalka,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/8/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/8/2019 S105
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Baláž Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava, IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 15.07.1984 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 8OdK/8/2019 S 1433

k sp. zn.: 8OdK/8/2019

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Baláž, nar. 15.07.1984, bytom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava, uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8OdK/8/2019 zo dňa 21.1.2019, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Baláž, nar. 15.07.1984, bytom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava zrušuje.

V Bratislave, dňa 02.12.2019

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca