(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

I. Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka...
Dátum vydania:
29.11.2019
Dátum zverejnenia:
05.12.2019
Zverejnený v OV č.:
235/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/6/2019
ICS:
8119208783
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270, právne zast.: JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, takto
Rozhodnutie:
I. Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka doručený súdu dňa 09.05.2019 z a m i e t a. II. V r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR zložený dňa 07.05.2019 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 9/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Podľa § 363 CSP v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: