(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Okresný súd Bratislava I v právnej veci konkurzného konani...
Dátum vydania:
27.11.2019
Dátum zverejnenia:
05.12.2019
Zverejnený v OV č.:
235/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/57/2018
ICS:
1118212114
Vydal:
Mgr. Peter Salaj
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Karka two, a. s. IČO 24794694, , Jugoslávská 620/29, 12000 Praha 2, Česká republika Mgr. Miloš Ágg IČO 51756838, , Lužná 6, 85104 Bratislava, Slovenská republika Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava, Slovenská republika Lexpert s.r.o. IČO 45976856, , Horná 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika JUDr. Vincent Lechman, advokát , Popradská 80, 04011 Košice, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci konkurzného konania na majetok úpadcu CHEMKO, a.s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582,ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava reg. S 1233 o oznámení intervenienta ZACHEM, a.s. Strážske so sídlom námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO:31 730 191 zastúpený JUDr. Vincent Lechman, advokát so sídlom Popradská 80, 040 11 Košice, o vstupe do konania, V á m o z n a m u j e m e, že do konania vstupuje ZACHEM, a.s. Strážske so sídlom námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO:31 730 191. Intervenient vstupuje do konania z vlastného podnetu alebo na základe oznámenia o spore podľa § 82 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) písomným podaním. Vstup intervenienta je prípustný počas celého konania. V podaní, ktorým vstupuje do konania, musí intervenient okrem všeobecných náležitostí podania uviesť tvrdenia, ktoré odôvodňujú jeho právny záujem na výsledku konania. Súd na návrh rozhodne, či je vstup intervenienta prípustný (§ 83 CSP). Intervenient ZACHEM, a.s. vstupuje do konania na strane žalovaných z dôvodu, že má záujem na výsledku konania.