(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Súd priznáva správcovi: je Mgr. Miloš Ágg so sídlom Lužná...
Dátum vydania:
27.11.2019
Dátum zverejnenia:
05.12.2019
Zverejnený v OV č.:
235/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/57/2018
ICS:
1118212114
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Vincent Lechman, advokát , Popradská 80, 04011 Košice, Slovenská republika Karka two, a. s. IČO 24794694, , Jugoslávská 620/29, 12000 Praha 2, Česká republika Lexpert s.r.o. IČO 45976856, , Horná 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika Mgr. Miloš Ágg IČO 51756838, , Lužná 6, 85104 Bratislava, Slovenská republika Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: CHEMKO, a.s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava reg. S 1233, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: je Mgr. Miloš Ágg so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava reg. S 1233, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: