(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
06.12.2019
Zverejnený v OV č.:
236/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s.r.o. v likvidácii IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1749
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/84/2018, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK19 8330 0000 0020 0172 9484 vedený vo Fio banke, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350eur a najviac 10 000eur.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca