Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
06.12.2019
Zverejnený v OV č.:
236/2019
Dlžník:
Pinková Mária IČO 25.02.1962, , M.R.Štefánika 1621/11A -, 97271 Nováky,
Správca:
JUDr. Darina Válková , Jilemnického 21, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/756/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/756/2019 S167
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V  súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom Mária Pinková, rod. Pršová, nar. 25.2.1962 trvale bytom M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky podnikajúca pod obchodným menom Mária Pinková s miestom podnikania M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky, IČO 33 652 198, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného konania.

JUDr. Darina Válková

správca