Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.12.2019
Zverejnený v OV č.:
236/2019
Dlžník:
Pinková Mária IČO 25.02.1962, , M.R.Štefánika 1621/11A -, 97271 Nováky,
Správca:
JUDr. Darina Válková , Jilemnického 21, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/756/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/756/2019 S167
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca džníka Mária Pinková, rod. Pršová, nar. 25.2.1962 trvale bytom M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky podnikajúca pod obchodným menom Mária Pinková s miestom podnikania M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky, IČO 33 652 198 oznamuje veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0903460299.

V Trenčíne, 3.12.2019

JUDr. Darina Válková, správca