Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.12.2019
Zverejnený v OV č.:
239/2019
Dlžník:
Suja Jozef IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 96204 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (II. kolo)

v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.

Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Suja, nar. 23.11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408 (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje II. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:

 

p. č.

 

Identifikácia súpisovej zložky majetku

 

Deň zapísania

 

Dôvod zapísania

 

Súpis. hodnota

 

1.

 

pozemok parc. č. KN-E 2669, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 349 m2

 

LV č. 988, okres Detva, obec Korytárky, k.ú. Korytárky

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

01.08.2019

 

§ 167h ods.1 ZKR

 

14,93 €

 

2.

 

pozemok parc. č. KN-E 2726 druh pozemku trvalé trávnaté porasty výmere 71 m2

 

LV č. 988, okres Detva, obec Korytárky, k.ú. Korytárky

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

01.08.2019

 

§ 167h ods. 1 ZKR

 

3,04 €

Celková súpisová hodnota : 17,97 €

Vyššie identifikované súpisové zložky majetku boli publikované v Obchodnom vestníku č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019.

Podmienky ponukového konania:

  • ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
  • ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA 2OdK/517/2019 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
  • ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu, d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
  • záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú  kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s., inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
  • záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
  • víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
  • vyššie identifikované nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor majetku, správca neakceptuje ponuky na odkúpenie len niektorých z vyššie identifikovaných nehnuteľností;
  • správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu v ponukovom konaní;
  • predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku, vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady;
  • správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.

 

V Banskej Bystrici, dňa 06.12.2019

JUDr. Marián Pataj, správca