Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/731/2019

(FO) Mester Peter (20.02.1985)

Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.12.2019
Zverejnený v OV č.:
241/2019
Dlžník:
Mester Peter IČO 20.02.1985, , Ludvíka Svobodu 15, 97901 Rimavská Sobota,
Správca:
Ing. Jozef Žitník , PhD. , Ul. Prof. Sáru 44, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/731/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/731/2019 S1196
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Mester, nar. 20. 02. 1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 15, 979 01 Rimavská Sobota, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca