Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/759/2019

(FO) Hogajová Katarína (13.08.1970)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
13.12.2019
Zverejnený v OV č.:
241/2019
Dlžník:
Katarína Hogajová IČO 13.08.1970, , Prievidza 7/7, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Róbert Fatura , Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/759/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/759/2019 S628
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Vec: Informácia pre zahraničných veriteľov o konkurznom konaní

 

            Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/759/2019-14 zo dňa 26.11.2019, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 233/2019 dňa 03.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

            Podľa ustanovenia § 167l zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (ďalej len „ZKR“) Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.

            Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

            Pri  prihlasovaní  prihlášok  veriteľov,  ktorí  majú zvyčajné  miesto  pobytu,  trvalé  bydlisko  alebo  registrované  sídlo  v  iných  členských  štátoch  Európskej  únie  ako  v Slovenskej  republike  sa  postupuje  v  súlade  s  Nariadením  Rady  (ES)  č.  1346/2000  z  29.  Mája  2000  o  konkurznom konaní.

Táto správa bola vyhotovená pre veriteľov, ktorých bydlisko alebo sídlo nie je zrejmé z obchodnej evidencie úpadcu.

 

                                                                                              JUDr. Róbert Fatura

                                                                                        Správca konkurznej podstaty

 

RE:  Information to the foreign creditors about bankruptcy

 

 

By the Decision passed by the District Court in Trenčín No. 38OdK/759/2019-14 on the 26.11.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. OV     233/2019  from 03.12.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza and simultaneously appointed JUDr. Róbert  Fatura as the bankruptcy administrator.

 

According to § 167l of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralisation Act as amended (onwards only „BRA“) creditor (§ 166a a 166c), has the right to sign up for bankruptcy until the intention to compile the yield schedule is noticed in the Commercial bulletin by the bankruptcy administrator. The Claim must be lodged in one copy to the bankruptcy administrator within the term of 45 days beginning with  the  declaration of the bankruptcy procedure. If the Claim is lodged after that term, the Claim is taken into account, but the Creditor cannot realise his vote.

The Claim has to be lodged on the prescribed form and must contain the basic requisites, otherwise the Claim will be disregarded. These requisites are: a) name, surname and residence or business name and the address of creditor, b) name, surname and residence or business name and the address of debtor, c) the legal cause of the claim, d) ranking of the  satisfaction  of  the  claim  from  the  debtor's  estate, e) the  amount  of  the  principal  and  the  interests, f) date and sign (§ 29 ods. 1 BRA). Documents  proving the  information provided in  the  registration form  have  to be  enclosed  to the  registration  form. The Creditor who is the Accountant unit makes a statement whether he has the Claim in the accounting, in what extent, or the reasons why not. (§ 29 ods. 6 BRA). The claim  has to  be lodged  in currency  named as  EUR. In  case  the creditor  does  not have  a  seat  or  an  address  or  a  branch  office  in  the  Slovak  Republic  a  representative  with  an  address  or  a seat  in  the  Slovak  Republic  has  to  be  stated and this fact must be noticed to the bankruptcy administrator in writing, otherwise the documments for the Creditor will only be published in the Commercial bulletin. (§ 29 ods. 8 BRA).

When  lodging  their  claims  the  creditors  having  the  habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the bankrupt.

 

 

                                                                                  JUDr. Róbert Fatura

                                                                                bankruptcy administrator