Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/759/2019

(FO) Hogajová Katarína (13.08.1970)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
13.12.2019
Zverejnený v OV č.:
241/2019
Dlžník:
Katarína Hogajová IČO 13.08.1970, , Prievidza 7/7, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Róbert Fatura , Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/759/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/759/2019 S628
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)  a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

 

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095.

 

Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok, vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 3875919 ako špecifického symbolu.

 

                                                                                  JUDr. Róbert Fatura, správca