Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/759/2019

(FO) Hogajová Katarína (13.08.1970)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
13.12.2019
Zverejnený v OV č.:
241/2019
Dlžník:
Katarína Hogajová IČO 13.08.1970, , Prievidza 7/7, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Róbert Fatura , Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/759/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/759/2019 S628
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

JUDr. Róbert Fatura, správca