Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/233/2019

(FO) Fógel Miroslav (03.02.1966)

Rozmarínová ul. 6172, 93401 Levice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.12.2019
Zverejnený v OV č.:
242/2019
Dlžník:
Miroslav Fógel IČO 03.02.1966, , Rozmarínová 6172/6, 934 01 Levice,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/233/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/233/2019 S 1235
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Lupo, EČV: LV-404DH, , VIN: WVWZZZ6XZXW105468, čierna metalíza, r.v. 2006

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

 

Levice, dňa 11.12.2019

 

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka