Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/242/2019

(FO) Hícová Anežka (01.06.1935)

239 , 93504 Devičany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.12.2019
Zverejnený v OV č.:
242/2019
Dlžník:
Anežka Hícová IČO 01.06.1935, , Devičany 239, 935 04 Devičany,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/242/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/242/2019 S1676
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca dlžníka Anežka Hícová, nar. 01.06.1935, bytom 935 04 Devičany, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť predddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v tvare IBAN: SK23 1111 0000 0010 3812 9007.

JUDr. Marián Dobiš, správca