Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/242/2019

(FO) Hícová Anežka (01.06.1935)

239 , 93504 Devičany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.12.2019
Zverejnený v OV č.:
242/2019
Dlžník:
Anežka Hícová IČO 01.06.1935, , Devičany 239, 935 04 Devičany,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/242/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/242/2019 S1676
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca dlžníka Anežka Hícová, nar. 01.06.1935, bytom 935 04 Devičany, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, počas úradných hodín správcu, pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 915 342 848 alebo elektronicky na e-mailovej adrese office@akdobis.sk.

JUDr. Marián Dobiš, správca