Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/858/2019

(FO) Marečková Gabriela, Mgr. (04.12.1974)

Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.12.2019
Zverejnený v OV č.:
244/2019
Dlžník:
Marečková Gabriela, Mgr. IČO 04.12.1974, , Piaristická 262/17, 91101 Trenčín,
Správca:
JUDr. Bohuslav Gelatka , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/858/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/858/2019 S1582
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca