Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/858/2019

(FO) Marečková Gabriela, Mgr. (04.12.1974)

Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
18.12.2019
Zverejnený v OV č.:
244/2019
Dlžník:
Marečková Gabriela, Mgr. IČO 04.12.1974, , Piaristická 262/17, 91101 Trenčín,
Správca:
JUDr. Bohuslav Gelatka , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/858/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/858/2019 S1582
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu – JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca