Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2019

(FO) Herda Ján (23.03.1983)

P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.12.2019
Zverejnený v OV č.:
244/2019
Dlžník:
Ján Herda IČO 23.3.1983, , P.O. Hviezdoslava 56/2330, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Jozef Majorán , Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
32OdK/157/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/157/2019 S423
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 15.8.2019, č.k. 32OdK/157/2019, konkurz na dlžníka Ján Herda, nar. 23.03.1983, bytom P. O. Hviezdoslava 2330/56, 955 01 Topoľčany. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Dlžník v minulosti podnikal pod obchodným menom Ján Herda – AUTOLESK TOPOĽČANY, s miestom podnikania P. O. Hviezdoslava 2330/56, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 826 149, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 6.9.2012. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.8.2019, č. OV 162/2019, č. zverejnenia K073491.

Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

Podľa § 167h ZKR - Konkurzná podstata - Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku. Ďalej konkurzu podlieha aj majetok, ktorý nadobudol dlžník po vyhlásení konkurzu v dôsledku splnenia povinností správcom po vyhlásení konkurzu v prípadoch podľa § 45a.  

Podľa § § 166i ZKR - Preskúmanie pomerov dlžníka - Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

§ 167t Náklady konkurzu - Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto poradí: a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku, b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu, c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu, d) preddavok na trovy znaleckého posudku, e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo schôdzou veriteľov.

Podľa § 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok a z vlastných šetrení. Posledná oslovená inštitúcia bola Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý zaslal negatívnu odpoveď 5.12.2019.

Správca nezistil žiaden reálny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu ku dňu vyhlásenia konkurzu a ktorý by mohol speňažiť, teda ktorý by mohol pokryť náklady konkurzu a aspoň čiastočne prihlásené pohľadávky veriteľov. Na otázku správcu o osobnom motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA, EČ TO731EL, ktoré je vedené v evidencii dopravného inšpektorátu dlžník uviedol, že toto osobné motorové vozidlo už nemá. Dlžník toto auto odpredal. Osoba, ktorej ho dlžník odpredal prehlásila, že je rozbité a rozobraté. Na otázku správcu kde sa nachádzajú ŠPZ odpovedal dlžník, že ich nemá. Toto vozidlo by malo 22 rokov. Teda tento majetok nie je reálne speňažiteľný a nie je ani k dispozícii.

Správca nezistil majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve. Správca nezistil žiadne zmluvy, ktoré sa týkajú majetku dlžníka a ktorých predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ak boli uzavretá pred vyhlásením konkurzu. Správca neistil žiadne iné zmluvy, ktoré sa týkajú majetku dlžníka a boli uzavreté pred vyhlásením konkurzu a neboli ešte v plnom rozsahu splnené. Správca nezistil odpredaj veci s výhradou vlastníctva. Správca nezistil žiadnu kúpu lebo prevzatie veci s výhradou vlastníctva bez toho, aby som k nej nadobudol dlžník vlastnícke právo.

Správca teda došiel k záveru, že konkurzu nepodlieha žiaden majetok.

Z uvedeného dôvodu správca oznamuje, že konkurz sa končí. Publikovaním tohto oznámenie v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej pohľadávky.

JUDr. Jozef Majorán, správca