(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Al...
Dátum vydania:
12.12.2019
Dátum zverejnenia:
18.12.2019
Zverejnený v OV č.:
244/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika Jozef Pojdák , Sv. Cyrila 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika Ing. Tomáš Antonič , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava, Slovenská republika JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, Slovenská republika MATTOS LAW FIRM s.r.o. , Zámocká 36, 81101 Bratislava, Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast. Tomášek & partners, advokátska kancelária so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, veriteľa v 2. rade: LP Promotion, s r.o., so sídlom Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 36 658 197, veriteľa v 3. rade: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03. 1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, obaja právne zast. JUDr. Jozef Pojdák so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS s. r. o. v likvidácii, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava,
Rozhodnutie:
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1749, preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 6.500,00 eura, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 10/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Oznam: