(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Súd priznáva správcovi: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom Komin...
Dátum vydania:
12.12.2019
Dátum zverejnenia:
19.12.2019
Zverejnený v OV č.:
245/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika MATTOS LAW FIRM s.r.o. , Zámocká 36, 81101 Bratislava, Slovenská republika Jozef Pojdák , Sv. Cyrila 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika Ing. Tomáš Antonič , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava, Slovenská republika develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: develop BS s. r. o. v likvidácii, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1749, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1257, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.300,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: