Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.12.2019
Zverejnený v OV č.:
247/2019
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Radvanská 1, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: Radvanská 1, Bratislava v úradných hodinách od 9.00 hod. do 16.00 hod (obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu lucia@kolnikova.com, alebo na čísle telefónu 0910 984 849.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správca