Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/184/2019

(FO) Bosák Michal (06.08.1986)

Palárikovo , 94111 Palárikovo

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.12.2019
Zverejnený v OV č.:
247/2019
Dlžník:
Michal Bosák IČO 06.08.1986, , Mierova 12, 941 11 Palárikovo,
Správca:
, 1. Mája 6, 94360 Nána,
Spisová značka súdu:
28OdK/184/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/184/2019 S1645
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 28OdK/184/2019 zo dňa 04.09.2019, zverejnený v OV č. 175/2019 dňa 11.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Michal Bosák, nar.: 06.08.1986, bytom Mierova 12, 941 11 Palárikovo, a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.

Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár