Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/853/2019

(FO) Hanzelová Soňa (10.12.1959)

J.I.Bajzu 817/5 , 97101 Prievidza

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.12.2019
Zverejnený v OV č.:
248/2019
Dlžník:
Hanzelová Soňa IČO 10.12.1959, , J.I.Bajzu 817/5, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Bohuslav Gelatka , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/853/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/853/2019 S1582
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca