(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
30.12.2019
Zverejnený v OV č.:
249/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s.r.o. v likvidácii IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1749
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: develop BS s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/84/2018, v zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava, SR, iná pohľadávka, Právny dôvod: Neuhradená faktúra č. 4181076027, upomienky + úroky z omeškania, celková suma: 268,63 €.

 

JUDr. Alexandra Molnárová, správca