(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
30.12.2019
Zverejnený v OV č.:
249/2019
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 85104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Mgr. Miloš Ágg, správca úpadcu Chemko, a.s. Strážske v konkurze, Moskovská 13, 81108 Bratislava,  IČO: 31724582, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.1.2020 o 10.30 hod. v kancelárii správcu (Lužná 6, 85104 Bratislava, č. kanc. 206, 1. poschodie). Program schôdze je nasledovný: 1. otvorenie schôdze, 2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. voľba zástupcu veriteľov, 4. ukončenie schôdze. Prítomní veritelia preukážu správcovi svoju totožnosť alebo oprávnenie konať v mene veriteľa. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.