Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
31.12.2019
Zverejnený v OV č.:
250/2019
Dlžník:
Mészároš Ladislav IČO 12.12.1961, , Vnútorná okružná 2897/54, 94501 Komárno,
Správca:
Ing. Radoslava Kovácsová , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
23OdK/101/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/101/2019 S1860
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Mészároš, nar. 12.12.1961, bytom Vnútorná okružná 2897/54, 945 01 Komárno oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovej lehoty a to pohľadávku veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, v celkovej sume 16,50 €.

Ing. Radoslava Kovácsová, správca