(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.01.2020
Zverejnený v OV č.:
2/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Mária Domčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde  Prešov, č. k.5K/14/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Centrálna 154/4, Svidník 08 901 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od  12:30 do 15:00 hod.  Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: spravca.domcekova@gmail.com.

JUDr. Mária Domčeková, správca