Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/699/2019

(FO) Grundzová Božena (28.03.1956)

Kružlová 84 , 09002 Kružlová

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.01.2020
Zverejnený v OV č.:
3/2020
Dlžník:
Grundzová Božena IČO 28.03.1956, , Kružlová 84, 09002 Kružlová,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/699/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/699/2019 S1696
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto ako správca dlžníka: Božena Grundzová, nar. 28.03.1956, trvale bytom 090 02 Kružlová 84 (ďalej aj ako len „Dlžník“),  oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v  konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 240/19 zo dňa 12.12.2019; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca