Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2019

(FO) Kotlárová Zuzana (10.06.1977)

Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
08.01.2020
Zverejnený v OV č.:
4/2020
Dlžník:
Kotlárová Zuzana IČO 10.06.1977, , Žatevná 1155/13, 95135 Veľké Zálužie,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
29OdK/80/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/80/2019 S1863
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 29OdK/80/2019 na majetok dlžníka: Zuzana Kotlárová, nar. 10.06.1977, bytom Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem, že:

Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Zuzana Kotlárová, nar. 10.06.1977, bytom Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie    k o n č í .

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Tomáš Timoranský, správca