Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
09.01.2020
Zverejnený v OV č.:
5/2020
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1956, , Radzovce 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, Bratislava 821 09,  IČO: 31 335 004,

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 7.824,39 Eur doručená dňa 23.12.2019

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

 V Banskej Bystrici, dňa 03.01.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca