(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.01.2020
Zverejnený v OV č.:
6/2020
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Verejné ponukové konanie – prvé kolo

JUDr. Lenka Ivanová, správca, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, správca úpadcu Ladislava Bašternáka, nar.: 07.09.1972, trvale bytom: Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava, sp. zn.  8K/14/2019 S 1811, v súlade s ust. § 92 a nasl. ZKR vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponukové konanie na predaj nasledujúcich súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 142/2019 zo dňa 25.07.2019 v spojení s opätovným stanovením hodnoty majetku zo dňa 26.11.2019, zverejnenej v OV č. 233/2019 zo dňa 03.12.2019:

Hnuteľný majetok

 

 

 

Súpisová zložka majetku č.

Popis hnuteľného majetku

v.č.

Súpisová hodnota

8

Pištoľ samonabíjacia, zn. Glock 19, kal. 9x19

CLL282

500,00 EUR

9

Pištoľ samonabíjacia, zn. HK USP compact, kal. 9x19

7-026927

550,00 EUR

10

Revolver, zn. NorthAmericanArms, kal. 22. LR

G5902

150,00 EUR

11

Broková Kozlica zn. Beretta S 687 Silver, kal. 12. 12-76/12-76

TZ: R10504S

2.600,00 EUR

 

12

Malokalibrovka samonabíjacia, zn. Marlin 795, kal. 22. LR

95440878

200,00 EUR

13

Malokalibrovka samonabíjacia, zn. GSG-5, kal. 22. LR

B026136

300,00 EUR

14

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 308. WIN

9/183369

1.500,00 EUR

15

Pištoľ samonabíjacia, zn. SIG-SAUER P226, kal. 9 MM Para

U726386

2.500,00 EUR

16

Guľovnica opakovacia, zn. ZSSR Tiger,  kal. 7,62x54

TZ:H06502991

900,00 EUR

17

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 9,3x62

9/218314

2.000,00 EUR

18

Pištoľ samonabíjacia, zn. GRAND POWER K-100 x CALIBUR, kal9x19

LACKO202

999,00 EUR

19

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 375 H&H MAG.

9/186582

3.200,00 EUR

20

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 9,3x62

R031819

3.000,00 EUR

21

Guľovnica samonabíjacia, zn. ČZ 58, kal. 7,62x39

P3973

400,00 EUR

22

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 300 WIN. MAG

RB078524

3.800,00 EUR

každú súpisovú zložku majetku jednotlivo za najvyššie uskutočnenú ponuku, pričom ponuková cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku tej ktorej hnuteľnej veci.

Podmienky:

1. Záujemcovia svoje písomné ponuky na kúpu hnuteľného majetku doručia na adresu kancelárie správcu: JUDr. Lenka Ivanová – správca, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, v zapečatenej obálke s označením "ponukové konanie – 8K/14/2019 - NEOTVÁRAŤ" v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Písomná ponuka musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty o ktorej kúpu záujemca prejavil záujem a záväznú navrhovanú cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota tej ktorej hnuteľnej veci. Predložená ponuka musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a fotokópiu platného občianskeho preukazu pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí záujemca tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Podmienkou účasti v ponukovom konaní je, aby bol záujemca držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny. Záujemca spolu s ponukou predloží fotokópiu platného zbrojného preukazu v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky.

2. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk od jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 10 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy s najvyššou cenovou ponukou, pričom ponuková cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota tej ktorej hnuteľnej veci. V prípade zhodne ponúkanej najvyššej ceny od viacerých záujemcov, správca vyžrebuje záujemcu, ktorého ponuka sa bude považovať za najvhodnejšiu.

4. Záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvhodnejšia, ohľadne danej súpisovej zložky majetku, uzavrie so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.

5. V prípade otázok k speňažovaniu a žiadostí o zaslanie fotografií hnuteľného majetku je možné kontaktovať správcu na adrese: ivanova.spravca@gmail.com.

 

V Bratislave dňa 07.01.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca