Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/7/2019

(FO) Matušková Katarína (16.12.1981)

Staré Levice 5829 , 93401 Levice

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
10.01.2020
Zverejnený v OV č.:
6/2020
Dlžník:
Matušková Katarína IČO 16.12.1981, , Staré Levice 5829, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/7/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/7/2019 S12
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Katarína MATUŠKOVÁ, nar. 16.12.1981, bytom Staré Levice 5829, 934 01 Levice (ďalej len "dlžník")

Právny titul: osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Tiguan špz: LV228EB, r.v. 2011, VIN číslo: WVGZZZ5NZBW095739 - podiel dlžníka 1/1 v BSM

Celková suma: 9000 eur s prísl.

Deň vylúčenia: 17.12.2019

Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania

JUDr. Suchanová Vlasta, správca