Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/233/2019

(FO) Fógel Miroslav (03.02.1966)

Rozmarínová ul. 6172, 93401 Levice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.01.2020
Zverejnený v OV č.:
7/2020
Dlžník:
Miroslav Fógel IČO 03.02.1966, , Rozmarínová 6172/6, 934 01 Levice,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/233/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/233/2019 S 1235
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 30OdK/233/2019 S 1235

 

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Miroslav Fógel, nar. 03.02.1966, bytom Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fógel s miestom podnikania Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 34 690 271, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

 

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Lupo, EČV: LV-404DH, VIN: WVWZZZ6XZXW105468, čierna metalíza, r.v. 2006

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

 

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, minimálne však za súpisovú hodnotu; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Dňa 7.1.2020 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového konania na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, I. kolo ponukového konania je neúspešné.

 

V Leviciach dňa 8.1.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská

správca dlžníka