Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
14.01.2020
Zverejnený v OV č.:
8/2020
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 (ďalej len "dlžník")

Právny titul: pohľadávka voči spol. M&Š Nitra s.r.o., IČO: 44 164 124, so sídlom Veľká Dolina č. 155, 951 15 Mojmírovce

Celková suma: 6283,50 eur

Deň vylúčenia: 7.1.2020

Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania

JUDr. Suchanová Vlasta, správca