(PO) DESIGN AGENTÚRA s. r. o., IČO 46941304

Poštárka 486/28, 08501 Bardejov

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
7.1.2020
Dátum zverejnenia:
14.01.2020
Zverejnený v OV č.:
8/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/24/2019
ICS:
8119221194
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
DESIGN AGENTÚRA s. r. o. IČO 46941304, , Poštárka 486/28, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
DESIGN AGENTÚRA s. r. o. IČO 46941304, , Poštárka 486/28, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DESIGN AGENTÚRA s. r. o., so sídlom Poštárka 486/28, 085 01 Bardejov, IČO: 46 941 304, takto
Rozhodnutie:
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: DESIGN AGENTÚRA s. r. o., so sídlom Poštárka 486/28, 085 01 Bardejov, IČO: 46 941 304.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR) Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR): a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8) d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: