(PO) NEHODY EU s. r. o. v likvidácií, IČO 46039520

Strečnianska 3 , 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
8.1.2020
Dátum zverejnenia:
14.01.2020
Zverejnený v OV č.:
8/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/5/2019
ICS:
1119218243
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
NEHODY EU s. r. o. v likvidácií IČO 46039520, , Strečnianska 3, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Marek Benko LLM , Záhradnícka 46, 82108 Bratislava, Slovenská republika NEHODY EU s. r. o. v likvidácií IČO 46039520, , Strečnianska 3, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika JUDr. Ivana Hutňanová , Krížna 38, 81107 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Ivana Hutňanová, Krížna 38, 811 07 Bratislava, ako likvidátor spoločnosti: NEHODY EU s. r. o. v likvidácií, Strečnianska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 039 520, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NEHODY EU s. r. o. v likvidácií, Strečnianska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 039 520,
Rozhodnutie:
Súd ustanovuje dlžníkovi: NEHODY EU s. r. o. v likvidácií, Strečnianska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 039 520, predbežného správcu: JUDr. Marek Benko, LLM, so sídlom kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, značka správcu: S1478. Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: