Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/199/2019

(FO) Birdáč Kristián (29.09.1982)

Šarovce 363, 93552 Šarovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.01.2020
Zverejnený v OV č.:
9/2020
Dlžník:
Kristián Birdáč IČO 29.09.1982, , Šarovce 363, 93552 Šarovce,
Správca:
JUDr. Ing. Petra Štofková , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
32OdK/199/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/199/2019 S1225
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šarovce 363, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Hnuteľný majetok zaradený do oddelenej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 226/2019 (K099878) zo dňa 22.11.2019 a jedná sa o nasledovný majetok:

 

Hnuteľná vec

 

 

 

 

 

 

Súp. zložka č.

Popis

Stav opotrebovanosti

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Kde sa vec nachádza

Súpisová hodnota (EUR)

Minimálna ponuka pre II. kolo ponukového konania (EUR)

1.

Osobné motorové vozidlo ŠKODA Rapid 1.2 TSI Ambition 77kW, r.v. 2015, farba: F6F6-sivá metal metalíza

jazdené

TMBAN6NH5F4015974

LV 748 EL

u dlžníka

9000,00

5000,00

Súp.zložka č. 1 tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.: 4268/B

Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 5

Podmienky ponukového konania:

1. Záujemca je oprávnený predložiť v II. kole ponukového konania cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku vo výške minimálne 5000,00 €. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.

2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 32OdK/199/2019 - neotvárať. Ponuka musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.

3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo 0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk

4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.

5. Ponukové konanie končí dňa 13.02.2020 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky. Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.

6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je rozhodujúci skorší čas podania ponuky.

7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.

8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný uchádzač.

10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu cenu a prevziať predmet ponukového konania úspešným uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.

11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania

V Nových Zámkoch, dňa 10.01.2020

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca