Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.01.2020
Zverejnený v OV č.:
9/2020
Dlžník:
Ondrejková Terézia IČO 08.09.1968, , MDŽ 1883/52, 94201 Šurany,
Správca:
Ing. Rudolf Ivan , Štefánikova 4, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23OdK/275/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/275/2019 S1453
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:

- číslo účtu: 4013133070/7500

- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070

- BIC: CEKOSKBX

- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

 - účet vedený v ČSOB a.s.