Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
15.01.2020
Zverejnený v OV č.:
9/2020
Dlžník:
Ondrejková Terézia IČO 08.09.1968, , MDŽ 1883/52, 94201 Šurany,
Správca:
Ing. Rudolf Ivan , Štefánikova 4, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23OdK/275/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/275/2019 S1453
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01  Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod..