Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.01.2020
Zverejnený v OV č.:
9/2020
Dlžník:
Ondrejková Terézia IČO 08.09.1968, , MDŽ 1883/52, 94201 Šurany,
Správca:
Ing. Rudolf Ivan , Štefánikova 4, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23OdK/275/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/275/2019 S1453
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Oznámenie pre zahraničných veriteľov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 19.12.2019, č.k. 23OdK/275/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 31.12.2019, č. OV 250/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Terézia Ondrejková, narodená 08.09.1968, bytom MDŽ 1883/52, 942 01  Šurany. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty, Štefánikova tr. 4, 949 01  Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 23OdK/275/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v Nitre v Obchodnom vestníku.  Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

 

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty

 

 

Notification to foreign creditors

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Nitra from 19th of December 2019, No. 23OdK/275/2019, published in Commercial Journal on the 31th of December 2019, OV No. 250/2019 the bankruptcy was declared on the estate of Terézia Ondrejková, date of birth 08.09.1968, adress MDŽ 1883/52, 942 01  Šurany, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68  Nitra, Slovakia, to the No. 23OdK/275/2019. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the Business Journal. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

 

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee