Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.01.2020
Zverejnený v OV č.:
9/2020
Dlžník:
Karol Bošanský, Ing. IČO 04.03.1951, , 9.mája 1172 / 19, 92572 Selice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/303/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/303/2019 S1939
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponuka na odpredaj majetku (nehnuteľnosti) – 1. kolo ponukového konania

K/V insolvency, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1939, so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: : Ing. Karol Bošanský, nar.: 04.03.1951, trvale bytom: 9. mája 1172/19, 925 72 Selice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Bošanský - JUKA Bratislava, IČO: 17 392 012, s miestom podnikania 851 06 Bratislava-Petržalka, Znievska 16, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2011 (ďalej len „Dlžník “) v zmysle ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku – nehnuteľností (každú položku samostatne), patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka. 

Predmet predaja

Ponúkaný majetok tvoria nehnuteľnosti patriace do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2019 zo dňa 13.11.2019:

Ev.č.

Nehnuteľnosti

 

Pozemok s parcel. č.

Druh pozemku

Výmera

LV č.

Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

1.

877/265

orná pôda

7 746 m2

1287

Jacovce

1/3

1 000,- EUR

2.

877/365

orná pôda

2 191 m2

1287

Jacovce

1/3

300,- EUR

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0904 961 235, príp. e-mailom na adrese: kvinsolvency@gmail.com.

Podmienky verejného ponukového konania

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením: „PONUKOVÉ KONANIE „NEHNUTEĽNOSTI“ – KONKURZ 25OdK/303/2019 NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu K/V insolvency, k.s., Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

Záujemca

Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.

Ponuka musí obsahovať:

  • označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
  • návrh kúpnej ceny za špecifikovaný nehnuteľný majetok (za každú nehnuteľnú vec samostatne);
  • pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO;
  • pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
  • potvrdenie o zložení zábezpeky na účet.

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu špecifikovaného nehnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK43 8330 0000 0027 0174 5557, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o predaji nehnuteľností.

Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu, prípadne na účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.

Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční  v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.

V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.

K/V insolvency, k.s., správca