Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45, 98002 Širkovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.01.2020
Zverejnený v OV č.:
10/2020
Dlžník:
Balog Ladislav IČO 22.10.1957, , Širkovce 45, 98002 Jesenské,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/1246/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1246/2019 S1925
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca dlžníka Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku,  nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk.

V Banskej Bystrici, 13.01.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka