(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.01.2020
Zverejnený v OV č.:
12/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
, Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019 S1755
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

LEGATOs Recovery k.s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I, odd.: Sr, vložka č. 1508/B,  správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. Limbašské družstvo so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika,  IČO: 45 630 615, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (07.01.2020) nasledovného veriteľa /nasledovných veriteľov:

1.

Veriteľ:                 ENNEL, s.r.o.

                              Seberíniho 9

                              821 03 Bratislava

IČO:                       44 728 930

Prihláškou pohľadávok zo dňa 10.12.2019 doručenou dňa 15.01.2020 uplatnené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 15.01.2020 pod č. 13, a to nasledovne:

 

č. p.

Prihlásená suma

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

1

513 035,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

513 035,00 €

 

2.

Veriteľ:                 TLD, s.r.o.                           

                              Bajkalská 25/A                  

                              825 03 Bratislava - m. č. Ružinov                  

IČO:                       36 378 020                        

Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 10.12.2019 doručenou dňa 15.01.2020 uplatnené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 15.01.2020 pod č. 14, a to nasledovne:

č. p.

Prihlásená suma

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

1

250 000,00 €

2 650,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

252 650,00 €

 

V Bratislave, 15.01.2020

 

LEGATOs Recovery  k.s.

Správca konkurznej podstaty úpadcu