(PO) Juraj Kočiš, s. r. o., IČO 45961590

Obchodná 21/165, 90024 Veľký Biel

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
21.01.2020
Zverejnený v OV č.:
13/2020
Dlžník/Úpadca:
Juraj Kočiš, s. r. o. IČO 45961590, , Obchodná 21/165, 900 24 Veľký Biel,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LLM , Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/45/2017
Spisová značka správcu:
redaj@prachova.sk
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Marek Benko LLM, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Kočiš, s. r. o., so sídlom Obchodná 21/165, 900 24 Veľký Biel, IČO: 45 961 590 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky vo výške 54,40 Eur.

JUDr. Marek Benko LLM, správca