Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/960/2019

(FO) Bartošová Mária (02.11.1984)

Stráne pod Tatrami 95 , 05976 Mlynčeky

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.01.2020
Zverejnený v OV č.:
14/2020
Dlžník:
Bartošová Mária IČO 02.11.1984, , Stráne pod Tatrami 95, 05976 Mlynčeky,
Správca:
JUDr. Stanislav Oravec , Hlavná 19, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/960/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/960/2019 S766
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848  zo dňa 20. 5.  2015, ako konkurzný správca  úpadcu Bartošová Mária, nar. 02.11.1984, Stráne pod Tatrami 95 , 05976 Mlynčeky, Slovensko (ďalej len „ Úpadca “), Vám  oznamujem, že uznesením Okresného  súdu Prešov,  zo dňa 03.01.2020 č. k. 5OdK/960/2019-24  (ďalej len  „ Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz  na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 th May 2015, as  the truste of the debtor: Bartošová Mária, nar. 02.11.1984, Stráne pod Tatrami 95 , 05976 Mlynčeky, Slovensko (hereinafter the „ Debtor “), we  hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 5OdK/960/2019-24 dated as of January 3 th, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze  a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní v lehote  45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky   jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno,  priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením  na istinu a príslušenstvo a  príslušenstvo s rozdelením  podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,  pričom sa uvedie podmienka,  od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá  na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje  nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované  sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848  zo dňa 20. 5.  2015 o insolvenčnom konaní.

According to the  Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors of the debtor have to lodge  their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in  the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as  EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating  the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na prihlášky doručenú po uplynutí základnej  prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca  nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa  pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the  law or will be not signed will not be considered as claims. The application received after the regular lodging  period is taken into account, but the creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských  štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat  is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic.

JUDr. Stanislav Oravec , správca